Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


 .„Wzmocnienie potencjału i modernizacja zarządzania Gminą Wiązowna”


 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Priorytet:  V Dobre rządzenie

 

Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

 

Beneficjent: Gmina Wiązowna

 

Całkowita wartość projektu: 811 160,00 zł

 

Wartość dofinansowania: 725 510,00 zł

 

Wkłąd własny Gminy: wkład niepieniężny o wartości 85 650,00 zł

 

Okres realizacji: 01.04.2010 – 30.03.2012

 

 

Projekt „Wzmocnienie potencjału i modernizacja zarządzania Gminą Wiązowna” skierowany jest do wszystkich urzędników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Wiązowna, którzy biorą udział w merytorycznym opracowywaniu decyzji administracyjnych, poprzez swoją aktywność zawodową mają wpływ na tworzenie prawa miejscowego i usprawnienie kontaktu z klientami urzędu. Pracownicy Ci spotykają się z różnego typu zadaniami do wykonania, których wypełnianie wymaga ciągłego uzupełniania wiedzy merytorycznej oraz podnoszenia umiejętności interpersonalnych. W efekcie działań ujętych w Projekcie nastąpi podniesienie poziomu kompetencji pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy, którzy wpływać będą na proces stanowionego w urzędzie prawa oraz sprawne funkcjonowanie w urzędzie systemu administracji elektronicznej. Oczekiwanymi bezpośrednimi korzyściami będzie również możliwość szybszego załatwiania spraw w urzędzie. Projekt łączy w sobie działania mające na celu:

- poprawę obsługi obywatela i modernizację zarządzania w gminie poprzez podniesienie jakości obsługi (podniesienie kompetencji pracowniczych poprzez system szkoleń ogólnych i specjalistycznych dla wszystkich pracowników urzędu),

- wzmocnienie kompetencji osób odpowiedzialnych za politykę kadrowo-szkoleniową poprzez specjalistyczne szkolenia i studia podyplomowe,

- wdrażanie zasad i mechanizmów wzmacniających przejrzystość urzędu (poprzez szerszy zakres informacji umieszczanych w BIP, podniesienie kwalifikacji urzędniczych w zakresie obsługi systemów elektronicznego obiegu dokumentów),

- wzmocnienie zdolności urzędu w zakresie stanowienia prawa miejscowego, aktów administracyjnych, świadczonych usług publicznych i konsultacji społecznych (poprzez system szkoleń pracowniczych podnoszących kompetencje urzędników),

 

Cel główny projektu: Poprawa funkcjonowania Urzędu Gminy w Wiązownie poprzez objęcie wsparciem szkoleniowo doradczym 72 urzędniczek i urzędników (56 kobiet i 16 mężczyzn) w latach 2010 – 2012.

 

 

Zapraszamy na stronę internetową projektu:

www.dobrerzadzenie.gminawiazowna.pl

 

 


 

Półmaraton Wiązowski
grafika, link do wyników półmaratonu

Sponsorzy generalni XXXIV półmaratonu Wiązowskiego

w lewo
  • logo Marwell  
  • logo Fideltronik INIGO  
  • logo Prefagbud  
  • logo Wheeler  
  • logo Nivette  
  • logo Nivette  
  • logo Nivette  
w prawo
 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zamieszczonych na stronach jednostek, do których może nastąpić przekierowanie ze strony www.wiazowna.pl

W przypadku naruszenia przez administratorów tych stron praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych poszczególnych osób, przekierowanie do tych stron zostanie zlikwidowane.

© 2005 - 2007 Urząd Gminy Wiązowna
Zawartość merytoryczna: e-mail urzad@wiazowna.pl

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007

 

 
Liczba odwiedzin:            Liczba osób online: