WYPRAWKA SZKOLNA 2014

29.08.201411:58

Sławomir

Zgodnie z Roporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych z wyprawki szkolnej mogą skorzystać:

 

- uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do klas II, III lub VI szkoły podstawowej, klas II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego, klasy III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej;
 

- uczniowie:
1) słabowidzący,
2) niesłyszący,
3) słabosłyszący,
4) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
5) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1 – 7,
 

- posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych;
 

- uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do klasy I szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

Pomoc przysługuje:
1) uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 539 zł netto na osobę w rodzinie;
2) uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe , o którym mowa w pkt 1, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (np. bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej);
3) uczniom niepełnosprawnym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty bez względu na kryterium dochodowe.

    Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia. nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia. 

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza lub będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 w terminie do 5 września 2014 r.

    Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1)zaświadczenie o wysokości dochodów, w uzasadnionych przypadkach można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów,
2)w przypadku rodziny korzystającej ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego - zaświadczenie o korzystaniu z tych świadczeń w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
3)w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego dochód w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, a sytuacja wymaga przyznana dofinansowania zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie,
4)w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

    Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu dowodu zakupu, (faktura VAT, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników z zawartą informacją, że opisane wydatki rozliczone zostały tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. –„Wyprawka szkolna”). W przypadku zakupów zbiorczych, koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom uczniów do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu podręczników. Potwierdzenie zakupu w tym przypadku powinno zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu. Potwierdzenie wystawia się na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.


Do pobrania:
1)Wniosek
2)Rozporządzenie Rady Ministrów
3)Kwoty dofinansowania

 

 

Info. Oświata Gminna

 

 

 


 

Półmaraton Wiązowski
grafika, link do wyników półmaratonu

Sponsorzy generalni XXXIV półmaratonu Wiązowskiego

w lewo
  • logo Marwell  
  • logo Fideltronik INIGO  
  • logo Prefagbud  
  • logo Wheeler  
  • logo Nivette  
  • logo Nivette  
  • logo Nivette  
w prawo
 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zamieszczonych na stronach jednostek, do których może nastąpić przekierowanie ze strony www.wiazowna.pl

W przypadku naruszenia przez administratorów tych stron praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych poszczególnych osób, przekierowanie do tych stron zostanie zlikwidowane.

© 2005 - 2007 Urząd Gminy Wiązowna
Zawartość merytoryczna: e-mail urzad@wiazowna.pl

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007

 

 
Liczba odwiedzin:            Liczba osób online: