Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych

19.05.201415:28

Sławomir

Oświata Gminna w Wiązownie informuje, że rodzice/opiekunowie prawni dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wiązowna, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, mogą wystąpić z wnioskiem o zorganizowanie lub dofinansowanie dowozu dzieci do najbliższych placówek i ośrodków, w których realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki.

 

Uprawnieni do dowozu:
1) do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej lub ośrodka - dzieci niepełnosprawne realizujące roczne przygotowanie przedszkolne,
2) do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum - uczniowie niepełnosprawni, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71 b ustawy o systemie oświaty,
3) do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej – uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,
4) do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim uczęszczająca na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.
 
Dowóz zorganizowany (wniosek)
Usługa świadczona jest przez Urząd Gminy samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.
Rodzice zainteresowani tą formą powinni złożyć w Urzędzie następujące dokumenty:
a) wniosek o dowóz zorganizowany,
b) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
c) aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
d) zaświadczenie z placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko lub będzie uczęszczało.
 
Dowóz indywidualny realizowany przez rodziców własnym samochodem (wniosek)
Rodzice, którzy indywidualnie chcą dowozić dziecko do placówki oświatowej otrzymują dofinansowanie             w formie ryczałtu, zgodnie z Zarządzeniem Nr 67.238.2012 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 29 czerwca 2012 r.
Rodzice zainteresowani tą formą powinni złożyć w Urzędzie następujące dokumenty:
a) wniosek o dowóz indywidualny,
b) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
c) aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
d) zaświadczenie z placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko lub będzie uczęszczało,
e) kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu,
f) polisę ubezpieczenia samochodu.
Warunkiem korzystania z tej formy dowozu jest, aby rodzice/opiekunowie prawni byli właścicielami samochodu.
 
Zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej (wniosek)
Rodzice zainteresowani tą formą powinni złożyć w Urzędzie następujące dokumenty:
a) wniosek o zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej,
b) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
c) aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
d) zaświadczenie z placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko lub będzie uczęszczało.
 
W przypadku dzieci objętych kształceniem specjalnym do wniosku należy koniecznie dołączyć skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce.
 
Druki wniosków dostępne są w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu.
Wnioski dotyczące dowozu w roku szkolnym 2014/2015 należy składać do 6 czerwca 2014 r., a w wyjątkowych sytuacjach przez cały rok.
Osobą koordynującą dowóz dzieci niepełnosprawnych jest p. Edyta Czajka – tel. 022 789 01 20 wew. 272.

 

 

 

Info. OG/EC

 

 

do pobrania:

Wniosek na dowóz indywidualny.odt

Wniosek na dowóz zorganizowany.odt

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu kom. publiczną.odt

 

 

 

 


 

Półmaraton Wiązowski
grafika, link do wyników półmaratonu

Sponsorzy generalni XXXIV półmaratonu Wiązowskiego

w lewo
  • logo Marwell  
  • logo Fideltronik INIGO  
  • logo Prefagbud  
  • logo Wheeler  
  • logo Nivette  
  • logo Nivette  
  • logo Nivette  
w prawo
 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zamieszczonych na stronach jednostek, do których może nastąpić przekierowanie ze strony www.wiazowna.pl

W przypadku naruszenia przez administratorów tych stron praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych poszczególnych osób, przekierowanie do tych stron zostanie zlikwidowane.

© 2005 - 2007 Urząd Gminy Wiązowna
Zawartość merytoryczna: e-mail urzad@wiazowna.pl

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007

 

 
Liczba odwiedzin:            Liczba osób online: