Ponad 185 tys. na projekt „Bliżej ucznia przez indywidualizację procesu nauczania”

15.11.201214:26

Sławomir

W dniu 12 listopada 2012 r. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gmina Wiązowna rozpoczęła realizację projektu edukacyjnego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach priorytetu IX ”Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.  Tytuł projektu – Bliżej ucznia przez indywidualizację procesu nauczania”.


Wartość projektu wynosi 185 003,69 PLN i sfinansowana jest w całości ze środków zewnętrznych.


Okres realizacji projektu przewidziany jest na okres od 01.10.2012 r. do 31.10. 2013 r.
Uczestnikami projektu są uczniowie klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wiązowna.

 Programem zostały objęte 3 szkoły podstawowe, w których będą prowadzone zajęcia:


1. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gliniance

 

 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci mających trudności w opanowaniu wymagań edukacyjnych,
 • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.


2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie

 

 • zajęcia logopedyczne z elementami terapii ręki,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z problemami w czytaniu i pisaniu,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci z problemami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • gry i zabawy ogólnorozwojowe,
 • kółko matematyczne,
 • kółko plastyczne,
 • kółko teatralne.


3. Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie

 

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z problemami w czytaniu i pisaniu,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia socjoterapeutyczne,
 • zajęcia plastyczne,
 • zajęcia teatralne.


Łącznie projektem zostało objętych 152 uczniów. Planuje się przeprowadzenie 690 godz. zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zakwalifikowanych do projektu.
 

Za główny cel projektu postawiono wsparcie uczniów dostosowane do zdiagnozowanych ich potrzeb edukacyjnych, zarówno poprzez zminimalizowanie dysfunkcji rozwojowych jak również wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych. Celem projektu jest też wyposażenie bazy szkół w niezbędne materiały dydaktyczne i sprzęt, aby stworzyć  jak najlepsze warunki w szkołach do pracy nauczycieli z dziećmi w ramach prowadzonych zajęć. Na ten cel przeznaczonych jest 100% przyznanych środków.
Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans dziewcząt i chłopców w dostępie do projektu.


Szkolnymi koordynatorami projektu są:
Teresa Bąk - Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gliniance,
Jolanta Smolak - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie
Aleksandra Karpińska - Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie

 

Elżbieta Piwek
koordynator gminny
tel. 22 789 01 20 w. 273

 

 

 


 

Półmaraton Wiązowski
grafika, link do wyników półmaratonu

Sponsorzy generalni XXXIV półmaratonu Wiązowskiego

w lewo
 • logo Marwell  
 • logo Fideltronik INIGO  
 • logo Prefagbud  
 • logo Wheeler  
 • logo Nivette  
 • logo Nivette  
 • logo Nivette  
w prawo
 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zamieszczonych na stronach jednostek, do których może nastąpić przekierowanie ze strony www.wiazowna.pl

W przypadku naruszenia przez administratorów tych stron praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych poszczególnych osób, przekierowanie do tych stron zostanie zlikwidowane.

© 2005 - 2007 Urząd Gminy Wiązowna
Zawartość merytoryczna: e-mail urzad@wiazowna.pl

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007

 

 
Liczba odwiedzin:            Liczba osób online: