Obowiązek dokonywania zmian w ewidencji gruntów

06.08.200909:11

Lidia

Szanowni Mieszkańcy
i właściciele nieruchomości w gminie Wiązowna

Coraz częściej docierają do Urzędu Gminy sygnały, iż korespondencja, zwłaszcza dotycząca spraw gruntów i budynków, jest wysyłana na nieaktualne adresy właścicieli nieruchomości.
Aby w przyszłości uniknąć takich sytuacji, przypominamy, że Urząd Gminy prowadzi wyłącznie ewidencję ludności (zameldowania stałe i czasowe). Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, znajduje się w kompetencji starosty, w związku z tym w sprawach związanych z gruntami, budynkami (w tym w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Wydział Spraw Przestrzennych i Ochrony Środowiska) i podatkami Urząd korzysta z bazy adresowej istniejącej w Wydziale Ewidencji Gruntów Starostwa Powiatowego.
Zgłaszanie wszelkich zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków należy do obowiązków właścicieli nieruchomości. Trzeba tego dokonać w Wydziale Ewidencji Gruntów Starostwa Powiatowego w Otwocku, ul. Komunardów 10 w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian.
W przypadku zakończenia budowy 30-dniowy termin do zgłoszenia zmian liczy się od dnia następującego po upływie czasu, jaki ma nadzór budowlany na wniesienie ewentualnego sprzeciwu co do możliwości przystąpienia do użytkowania domu. Właściciele, którzy nie zgłoszą w terminie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków albo nie dostarczą dokumentów niezbędnych do wprowadzenia zmian, mogą ponieść konsekwencje przewidziane literą prawa.
Zaniedbanie obowiązku zgłaszania zmian znacznie przedłuża czas zawiadamiania o toczącym się postępowaniu, co z kolei może mieć konsekwencje w zakresie ochrony naszych interesów prawnych. Na przykład gmina, gdy uchwala plan miejscowy lub ustala warunki zabudowy dla konkretnej nieruchomości, opiera się na danych zawartych w ewidencji gruntów. Jeśli nie zostanie zgłoszona zmiana adresu, urząd może nas pominąć w postępowaniu, bo nie będzie mógł ustalić, gdzie kierować korespondencję dotyczącą zagospodarowania naszej nieruchomości lub sąsiedniego gruntu. Trudno będzie nam wówczas udowodnić, że nie z własnej winy nie braliśmy udziału w postępowaniu.
Wnioskować o naniesienie zmian w ewidencji można również w przypadku wątpliwości co do prawidłowości danych ewidencyjnych.
Niektóre dane należy zgłaszać osobiście, na przykład zmianę adresu lub wybudowanie domu (załączając dokumentację powykonawczą). Druk „Zgłoszenie zmian danych” jest do pobrania na stronie WWW.bip.powiat-otwocki.pl, zakładka Poradnik interesanta.
Zawsze warto  samemu sprawdzić, czy zmiany zostały należycie wykonane.
Podstawa prawna:
• ustawa z 17 maja 1989 r. –Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. nr 100 poz. 1086 z późn. zm.)
• rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z 29 maja 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38 poz. 454).
Inf. UG
 

 


 

Półmaraton Wiązowski
grafika, link do wyników półmaratonu

Sponsorzy generalni XXXIV półmaratonu Wiązowskiego

w lewo
  • logo Marwell  
  • logo Fideltronik INIGO  
  • logo Prefagbud  
  • logo Wheeler  
  • logo Nivette  
  • logo Nivette  
  • logo Nivette  
w prawo
 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zamieszczonych na stronach jednostek, do których może nastąpić przekierowanie ze strony www.wiazowna.pl

W przypadku naruszenia przez administratorów tych stron praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych poszczególnych osób, przekierowanie do tych stron zostanie zlikwidowane.

© 2005 - 2007 Urząd Gminy Wiązowna
Zawartość merytoryczna: e-mail urzad@wiazowna.pl

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007

 

 
Liczba odwiedzin:            Liczba osób online: